Inspirander

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy INSPIRANDER.pl działający pod adresem www.inspirander.pl prowadzony jest przez:

SAY SOMETHING sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
NIP: 7010955690
KRS: 0000812763
REGON: 384895054

Słownik:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

Towar – produkty dostępne w sklepie: dekoracje wnętrz, biżuteria, akcesoria są dziełami autorskimi.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – 1-30 dni.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności online.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.INSPIRANDER.pl.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.INSPIRANDER.pl lub pocztą elektroniczną poprzez wysłanie zamówienia na adres biuro@aqs-group.com

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Sklepie Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

W zamówieniu Klient dokonuje:

– wyboru zamawianych towarów, które powinno zawierać:

– nazwę produktu/ów,

– imię i nazwisko Klienta,

– adres do doręczenia, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj,

– ewentualnie inne dane niezbędne do wystawienia rachunku,

– oznaczenia sposobu dostawy,

– wyboru sposobu płatności,

– wskazania numeru telefonu kontaktowego (dla kuriera).

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania wpłaty pocztą elektroniczną na adres: biuro@aqs-group.com dotyczy płatności PayPal)

W przypadku płatności kartą kredytową realizacja rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar lub materiały niezbędne do jego wykonania są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa lub zmieniona realizacja albo anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych poprzez zakup innych towarów w Sklepie.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tę formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta rachunek.

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów oddają ich wygląd, jednak z powodów niezależnych od Sklepu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

Zmiany w zamówieniach

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem biuro@aqs-group.com

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczy zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego nadeszło zlecenie zakupu.

Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Czas realizacji zamówienia

Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych i liczy się od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia nadania towaru do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki polecone priorytetowe) bądź Firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient

Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

– Sposoby i czas dostawy w Polsce: firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 – 2 dni robocze; Poczta Polska (przesyłka polecona priorytetowa) 1 – 3 dni.

– Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej: Poczta Polska: przewidywany czas dostawy 5 -7 dni roboczych.

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

– przelew:

– płatność kartą kredytową

– płatność za pośrednictwem PayPal

– płatność za pośrednictwem PayU.pl

System Payu.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem

kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online

W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wykonane z najwyższą starannością, pozbawione są wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

– wad fizycznych,

– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

– niezgodności towaru otrzymanego z towarem zawartym w zamówieniu,

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub rachunek oraz opis wady. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru lub materiału), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu www.INSPIRANDER.pl

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawę z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłkę paragonu lub rachunku.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny.

Każdy produkt dostępny w Sklepie stanowi dzieło autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm). Wyłącznym dysponentem majątkowych i osobistych praw autorskich do towarów jest Natalia Głowacka. Jakiekolwiek naruszanie tych praw, takie jak kopiowanie, powielanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie bez zgody Autora stanowi naruszenie prawa autorskiego i będzie egzekwowane w drodze przewidzianej prawem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2017

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronie www.INSPIRANDER.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.