Inspirander

Strona główna / Zdrowe przepisy / Regulamin Akcji „Gotuj i zarabiaj!”

Regulamin Akcji „Gotuj i zarabiaj!”
 Zdrowe przepisy

Regulamin Akcji „Gotuj i zarabiaj!”

20 lipca, 2009

1. Akcja zatytułowana „ Gotuj i zarabiaj!" zostanie przeprowadzona na portalu www.mamypomysl.pl

2. Temat: Prześlij zdjęcie i przepis na dowolną, sprawdzoną potrawę.

3. Do przesłania zdjęcia potrawy oraz przepisu należy skorzystać z formularza na stronie internetowej www.mamypomysl.pl

4. Codziennie Zespół Redakcyjny wybierze najlepsze przepisy, które zostaną opublikowane na stronie internetowej w dziale Przepisy w zakładce „Przepisy czytelników".

5. Aby przesłać przepis wraz ze zdjęciem należy się zarejestrować/ zalogować na stronie internetowej www.mamypomysl.pl. Przesyłając pracę do Redakcji należy podać nazwę potrawy oraz nick Autora.

6. Zespół Redakcyjny będzie oceniał przepisy pod kątem użyteczności dla innych czytelników, zawartości merytorycznej oraz estetyki wykonania.

7. Autorzy opublikowanych przepisów dostaną honorarium w wysokości 20,00 złotych za każdy wybrany do publikacji przez jury przepis.

8. Po opublikowaniu przepisu Redakcja skontaktuje się z Autorem drogą elektroniczną celem ustalenia szczegółów dotyczących przekazania honorarium.

9. Jeden użytkownik może przesłać kilka prac.

10. W przypadku, jeżeli użytkownik nie posiada swojego profilu na stronie www.mamypomysl.pl, wymagane jest zarejestrowanie się na portalu.

11. Propozycje nie związane tematycznie z Akcją „Gotuj i zarabiaj!" nie będą brane pod uwagę.

12. Akcja zostanie przeprowadzona w terminie od 20 lipca do 20 września 2009 roku.

13. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Akcji za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

b) wyśle zdjęcie lub zdjęcia w formacie .jpg, każde o wielkości max. 600 kb, przy czym zdjęcie lub zdjęcia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby Akcji.

c) wyśle przepis na potrawę/potrawy, przy czym przepisy muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby Akcji.

d) nie jest pracownikiem Inspirander Media, ani nie jest członkiem jego rodziny.

14. W przypadku otrzymania honorarium przez osobę niepełnoletnią, należność odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

15. Honorarium nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe.

16. Osoby, które w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o należnym honorarium, nie prześlą swoich danych do Redakcji, tracą do niego prawo.

17. Przesyłając zdjęcie i przepis uczestnik Akcji oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanego na konkurs zdjęcia oraz przepisu na potrawę, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osób trzecich oraz, że publikacja nadesłanej pracy na stronie www.mamypomysl.pl  nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

18. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nadesłany przepis lub zdjęcie narusza prawa autorskie osób trzecich.

19. Zgłaszając pracę uczestnik Akcji wyraża zgodę na jej wykorzystanie i publikację na stronie www.mamypomysl.pl  oraz dla celów promocyjnych organizatora Akcji. Powyższa zgoda stanowi bezpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na wykorzystanie nadesłanej pracy (utworu) na polach eksploatacji określonych powyżej.

20. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, adres e-mailiowy będą przetwarzane przez organizatora Akcji tj. „Inspirander Media"  z siedzibą w Warszawie przy ul. Magazynowej 7 w celu realizacji umowy przystąpienia do Akcji i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów lub usług organizatora. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Regulamin Akcji dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.

21. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności związanych z Akcją „Gotuj i zarabiaj!"

22. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

23. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Zgłoszenie się do udziału w Akcji „Gotuj i zarabiaj!" jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu.

PRZEŚLIJ SWÓJ PRZEPIS >>>

Inne Artykuły: